Masz ciekawy pomysł, potrzebę i chęć coś zmienić? Jednak nic z tego, gdy nie ma na to środków. Możesz je otrzymać, jeśli znajdziesz partnerów i napiszesz dobry wniosek. To naprawdę może się udać, ale musisz wiedzieć niektóre szczegóły.

O tym, jakich należy dokonać czynności, można było się dowiedzieć we wtorek, 8 maja 2018 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. I nie tylko się dowiedzieć, ale też spróbować na „własną rękę”.

Tego dnia w CKPiDE odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Projektów Europejskich w Warszawie w ramach „Spotkania z Funduszami Europejskimi”.

Omówione były następujące tematy:

  • Rola Centrum Projektów Europejskich we współpracy transgranicznej i ponadnarodowej;
  • Możliwość pozyskania funduszy europejskich w Polsce – przegląd wybranych konkursów;
  • Współpraca transgraniczna w obszarze Programu Polska-Białoruś-Ukraina – nabór na mikroprojekty;
  • Projekty współpracy ponadnarodowej w perspektywie 2014-2020. Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową powołaną zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 roku. Podstawowym celem Centrum jest podniesienie efektywności absorpcji środków europejskich.

Centrum Projektów Europejskich działa na podstawie statutu nadawanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Centrum pełni funkcje Kontrolera pierwszego stopnia w programach współpracy międzyregionalnej i transnarodowej Interreg 2014-2020 oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W swojej działalności Centrum kieruje się misją wspomagania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych. Specjalizuje się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. Stoi na straży dobrego wykorzystania środków europejskich.

Centrum Projektów Europejskich to zespół wysokiej klasy specjalistów, który aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zespół Centrum dąży do pełnego i efektywnego wdrożenia programów europejskich, w które jest zaangażowany oraz służy skutecznym wsparciem informacyjnym i doradczym obywatelom i organizacjom korzystającym z funduszy unijnych.

Po krótkiej prezentacji Centrum Pan Leszek Buller, dyrektor CPE odkrył słuchaczom spotkania tajemnice napisania dobrego projektu i zdobycia funduszy na jego realizację.

Najpierw należy nawiązać współpracę partnerską między podmiotem z Ukrainy i Polski, ponieważ w ramach programu PL-BY-UA jednym z wymogów jest to, aby istniało partnerstwo między podmiotem polskim i podmiotem ukraińskim lub białoruskim, lub nawet porozumienie trójstronne. Drugi wymóg, bardzo ważny – aby te wnioski, pomysły które są zgłaszane, wpisywały się w ten cel tematyczny, w ramach którego jest konkurs. I trzeci – to jest ta współpraca między obydwoma organizacjami.

„Musi być współpraca, musi być wykazane, że te organizacje ze sobą będą współpracować, i będą razem realizować program. I to, oczywiście, oprócz koncepcji, idei, pomysłu, które są warunkami, potrzebnymi, aby dobrze napisać wniosek, a później, żeby został wysoko oceniony, bo przede wszystkim przez niezależnych ekspertów są doceniane koncepcje, idee, pomysły i to rzutuje na to, czy ten wniosek przejdzie, i czy będzie później realizowany, jako projekt.” – powiedział pan Leszek Buller.

Obwód iwano-frankiwski już realizuje niektóre projekty w ramach tej współpracy. Na przykład, projekt, związany z górą Pop Iwan – obserwatorium, które znajduje się na liście rezerwowej na pierwszym miejscu. I jest nadzieja, że uwolnią się środki, by ten projekt był zrealizowany.

„Praktycznie z każdego obwodu, jeśli chodzi o Ukrainę, są realizowane projekty. Ale na pewno, najwięcej projektów będzie realizował obwód lwowski, – dodał pan Buller. – Oni dosyć sprawnie działają, bardzo dużo współpracują ze sobą – polska strona a ukraińska – jeżdżą na wszystkie możliwe szkolenia, spotkania, tam się uczą i te wnioski dobrze są przygotowane, pomysły też są dobre”.

Ważny moment spotkania – szkolenia praktyczne, porady dotyczące błędów. Bo mogą być dobre pomysły, dobre idee, ale dużo jest błędów technicznych, dużo niedociągnięć, które eliminują te projekty, wnioski. Dlatego chętnym zdobycia funduszy europejskich, warto uczestniczyć w szkoleniach, w spotkaniach, które organizuje program. Na temat tych szkoleń i tych spotkań różnego rodzaju informacji jest dużo.

Już sierpniu-wrześniu odbędzie się kolejny nabór na mikroprojekty od Centrum Projektów Europejskich, i już są przewidziane również na Ukrainie szkolenia i spotkania praktyczne w każdym obwodzie Ukrainy.

Dlatego spotkanie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku też było praktycznym spotkaniem, aby osoby, które zainteresowały się tematem, mogły jak najwięcej pogłębić praktycznych porad i napisać dobry wniosek.

„Uważam, że dzisiejsze spotkanie szczególnie może być interesujące dla przedstawicieli sektora publicznego w Iwano-Frankiwsku. Czasami ta informacja jest zbyt sucho podana, jeśli chodzi o zasoby internetowe a tutaj zainteresowani będą mogli spotkać się i zadać konkretne pytania specjalistom w tej dziedzinie. Ważnym elementem tego wydarzenia są również zajęcia praktyczne prowadzone przez eksperta Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina.” – powiedziała przed spotkaniem Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Zdjęcia: Włodzimierz Harmatiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up