Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, ale główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące:

 • 28 krajów Unii Europejskiej;
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
 • Szwajcaria;
 • Turcja.

Uprawnione instytucje:

 • szkoły wyższe oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie – instytucje te mogą prowadzić działania związane z mobilnością (działania typu „Mobilność – szkoły wyższe”). Warunkiem udziału w programie i ubiegania się o fundusze jest uzyskanie przez instytucję Karty Uczelni Erasmusa;
 • instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich – instytucje te są uprawnione jedynie do ubiegania się o fundusze na prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk w ramach konsorcjów z uczelniami (działania typu „Mobilność-konsorcja”);
 • instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego – instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa (kursy/projekty EILC).

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa szkoły wyższe składają elektronicznie w systemie on-line poprzez stronę internetową Agencji Wykonawczej w Brukseli (jeden termin w danym roku).

Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa uprawnia szkołę wyższą do udziału w programie, ale nie oznacza przyznania funduszy. Wnioski o środki finansowe na konkretne działania przewidziane w programie uczelnie składają co roku w osobnym trybie (zob. niżej).

Uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
 • organizowania kursów intensywnych – cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących. Projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym – nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy integracyjne itp.

Ubieganie się o fundusze

Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni.

O fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością (tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu „Kurs intensywny” uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.

Więcej informacji na temat składania wniosków oraz aktualne dokumenty – „Zaproszenie do składania wniosków” i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne w sekcji: Konkursy wniosków.

Źródło: www.erasmus.org.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up