„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwalał uzyskać dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji nieformalnej. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat realizowali swoje pasje, rozwijali umiejętności i zdobywali nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany był również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

„Młodzież w działaniu” wspierała przedsięwzięcia, które miały pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiadała Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cele

Program „Młodzież w działaniu” powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

Priorytety Programu

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” wpisywały się w priorytety określane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Wyróżniono trzy rodzaje: stałe, roczne i krajowe. Priorytety stałe obowiązywały każdego roku do końca edycji programu, czyli do 2013 roku. Priorytety roczne, jak sama nazwa wskazuje, określano każdego roku przez Komisję Europejską, natomiast priorytety krajowe ustalano na poziomie Narodowych Agencji oraz poszczególnych Akcji.

Odpowiedzialność za realizację Programu

Ostateczną odpowiedzialność za realizację programu „Młodzież w działaniu” ponosiła Komisja Europejska, która na bieżąco zarządzała budżetem oraz określała priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto ukierunkowała i monitorowała całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ewaluację programu na poziomie europejskim.

Do zadań Komisji Europejskiej należało również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności Narodowych Agencji – biur, które zostały wyznaczone i utworzone przez władze odpowiedzialne za sprawy młodzieży w każdym kraju, który uczestniczył w programie.

Na poziomie scentralizowanym w imieniu Komisji Europejskiej projektami zarządzała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Odpowiadała przede wszystkim za realizację scentralizowanych Akcji programu „Młodzież w działaniu”.

Budżet Programu

Łączny budżet programu na siedem lat (2007-2013) wynosił 885 milionów euro. Finansowany był zarówno ze środków Komisji, jak i z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada. Kolejne kroki związane z przyjmowaniem budżetu można prześledzić.

Źródło: www.ec.europa.eu

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up