Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy (Fot. Jakub Szymczuk / KPRP)

W ramach oficjalnej wizyty na Ukrainie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szefowie państw podpisali wspólną deklarację, z treścią której proponujemy zapoznać się poniżej.


WSPÓLNA DEKLARACJA
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
I PREZYDENTA UKRAINY WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO

 

Kijów, 12 października 2020 r.

My Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy,

Podkreślamy znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrażamy wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. Zgadzając się, iż pandemia koronawirusa miała silny wpływ na porządek globalny i regionalny. Podkreślamy konieczność wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu pokonania nowych zagrożeń i wyzwań.

Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie. Rzeczpospolita Polska wyraża zainteresowanie współpracą z Ukrainą w ramach międzynarodowej platformy deokupacji Autonomicznej Republiki Krym.

Rzeczpospolita Polska i Ukraina podkreślają prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swojej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów.

Rzeczpospolita Polska potwierdza wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach.

Potępiamy zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym również te popełnione na gruncie nienawiści i uważamy, że nie mogą one być w żaden sposób usprawiedliwione. Uznajemy za ważną potrzebę uczczenia pamięci niewinnych ofiar konfliktów i politycznych represji XX wieku. Podkreślamy potrzebę zapewnienia możliwości poszukiwań i ekshumacji tych ofiar na Ukrainie i w Polsce, celem zadośćuczynienia ich pamięci oraz żyjącym jeszcze ich krewnym a także potomkom, w duchu poszanowania prawdy historycznej.

Prezydenci Polski i Ukrainy potępiają akty wandalizmu dokonywane wobec polskich zabytków kultury i miejsc pamięci na Ukrainie, jak i wobec ukraińskich zabytków kultury i miejsc pamięci w Polsce oraz apelują do właściwych władz o należytą opiekę nad nimi.

Potwierdzamy ważność ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie, w tym oświaty, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi i umowami dwustronnymi. Zasady funkcjonowania szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce zostaną rozstrzygnięte umową pomiędzy naszymi rządami w odrębnym trybie.

Potwierdzamy gotowość obu krajów do współpracy w celu dalszego pogłębienia stosunków Ukrainy z Unią Europejską na zasadach stowarzyszenia oraz głębokiej integracji ekonomicznej. Pozytywnie oceniamy rezultaty 22. Szczytu Unia Europejska-Ukraina, który odbył się 6 października tego roku.

Ukraina wyraża wdzięczność Rzeczypospolitej Polskiej za praktyczne wsparcie aspiracji euroatlantyckich Ukrainy, przede wszystkim w procesie reformy narodowego sektora bezpieczeństwa i obrony zgodnie ze standardami NATO. Obie strony podkreślają znaczenie nadania Ukrainie przez Sojusz Północnoatlantycki statusu partnera rozszerzonych możliwości.

Strona ukraińska potwierdza niezmienność kursu państwa w zakresie wdrożenia pakietu ambitnych reform, wzmocnienia praworządności i zwalczania korupcji. Strona polska potwierdza gotowość do dalszego wsparcia transformacji ustrojowej na Ukrainie.

Potwierdzamy konieczność dalszego rozwoju możliwości i potencjału litewsko-polsko-ukraińskiej brygady imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Podkreślamy znaczenie obopólnie korzystnej współpracy gospodarczej, celem pełnego wykorzystania możliwości rynków polskiego i ukraińskiego w kontekście funkcjonującej pogłębionej strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Ukrainą. Dostrzegamy konieczność pilnej aktywizacji prac Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy gospodarczej. Korzystny dla obu państw jest wzrost poziomu inwestycji wzajemnych w Polsce i na Ukrainie, na rzecz którego należy stwarzać sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Podkreślamy potrzebę dalszej współpracy w sektorze energetycznym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i w całej Europie. Dostrzegamy znaczenie zwiększenia niezawodności i dywersyfikacji dostaw nośników energii, a także zapewnienia przejrzystości sektora energetycznego.

Podkreślamy potrzebę współpracy w celu wzmocnienia roli naszego regionu jako ważnego ośrodka transportowo-tranzytowego, infrastrukturalnego i innowacyjno-inwestycyjnego dla kontynentu europejskiego.

Rzeczypospolita Polska wspiera pogłębienie współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza.

Deklarujemy potrzebę kontynuowania prac Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, którego następne posiedzenie w pełnym składzie odbędzie się w Warszawie.

Uznajemy, że współpraca humanitarna i kulturalna pozostaje ważną częścią dwustronnej agendy i będzie skierowana na promowanie kontaktów międzyludzkich, opracowywanie nowych inicjatyw oraz wdrażanie wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, nauki, opieki zdrowotnej, sportu, wymiany młodzieży i turystyki.

 

ANDRZEJ DUDA       WOŁODYMYR ZEŁENSKI

Źródło: prezydent.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up