Premier Polski, Litwy i Ukrainy (Fot. Krystian Maj / KPRM)

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się szczyt Trójkąta Lubelskiego. Spotkanie premierów Polski, Litwy i Ukrainy odbyło się w 19. dniu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Działania Rosji i wsparcie dla narodu ukraińskiego były głównymi tematami rozmów. Spotkanie było też wyrazem wspólnego wsparcia Polski i Litwy dla Ukrainy. Premierzy przyjęli wspólną deklarację potępiającą brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną Rosji na suwerenne i demokratyczne państwo, z treścią której można zapoznać się poniżej.


Z okazji spotkania premierów państw „Trójkąta Lubelskiego” my, szefowie rządów Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Ukrainy:

W najostrzejszych słowach potępiamy bezprecedensową, brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną Rosji na Ukrainę. Uznajemy ten rozmyślny atak na suwerenne, pokojowe i demokratyczne państwo za rażące naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego;

Oddajemy hołd ofiarom wojny oraz ogromnemu wysiłkowi zbrojnemu ukraińskich sił zbrojnych, a także całego narodu ukraińskiego w obronie Ojczyzny przed barbarzyńską napaścią Federacji Rosyjskiej; Odwołując się do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych przyjętej 2 marca br. zdecydowaną większością głosów:

  • żądamy, aby Federacja Rosyjska natychmiast zaprzestała wszelkich operacji wojskowych i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach oraz wycofała wszystkie zgromadzone wojska i sprzęt na granicach Ukrainy, w tym na Białorusi, do ich stałych baz;
  • żądamy, aby Federacja Rosyjska natychmiast i bezwarunkowo cofnęła decyzję dotyczącą statusu określonych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego w Ukrainie;
  • potępiamy masowe użycie przez Rosję sił zbrojnych przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej, w tym szkołom, szpitalom i budynkom mieszkalnym, chronionym międzynarodowym prawem humanitarnym.

Wzywamy społeczność międzynarodową do dalszego zwiększania nacisku na Federację Rosyjską, w tym przez dalsze rozszerzanie silnej, konsekwentnej i długotrwałej polityki sankcji oraz przez masowe i konkretne wsparcie dla Ukrainy, która walczy w samoobronie zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych;

Podkreślamy, że wszyscy sprawcy zbrodni międzynarodowych popełnionych podczas inwazji muszą zostać postawieni przed sądem i wyrażamy zdecydowane poparcie dla decyzji prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęciu dochodzenia. Wyrażamy pełną gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy w tym zakresie;

Potępiamy lekkomyślne i niezwykle niebezpieczne ataki wojsk rosyjskich na elektrownie atomowe i obiekty jądrowe w Ukrainie. Ataki te nie mają precedensu w historii świata i stawiają ludzkość na krawędzi katastrofy nuklearnej;

Wzywamy organizacje międzynarodowe, w szczególności MAEA i ONZ, do odpowiedzi na postulaty Ukrainy i zapewnienie bezpieczeństwa obiektów jądrowych w Ukrainie, a także ochrony korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej;

Potępiamy udział Białorusi w agresji przeciwko Ukrainie i wzywamy Mińsk do przestrzegania swoich zobowiązań międzynarodowych;

Jednocześnie uważamy, że przyszła demokratyczna Białoruś ma swoje miejsce wśród przyjaznych narodów europejskich, a Trójkąt Lubelski pozostaje otwarty dla ich przedstawicieli;

Wzywamy Rosjan i Białorusinów do zabrania głosu i zażądania od swoich rządów zaprzestania tej brutalnej agresji wojskowej przeciwko sąsiedniej Ukrainie.

Ponownie podkreślamy nieuznawanie nielegalnej aneksji przez Federację Rosyjską Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol, jak również nieuznawanie samozwańczych „Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej” oraz zaznaczamy nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Podkreślamy, że Ukraina należy do rodziny europejskiej i powinna otrzymać status państwa kandydującego już teraz, po złożeniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Zaznaczamy potrzebę jak najszybszego uniezależnienia się UE od surowców energetycznych importowanych z Federacji Rosyjskiej.

Podkreślamy fakt, że Trójkąt Lubelski odgrywa stale coraz ważniejszą rolę jako forum współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Polska i Litwa wyrażają wspólne, niezachwiane poparcie dla demokratycznie wybranych władz Ukrainy i narodu ukraińskiego, który chwycił za broń w obronie suwerenności swojego kraju i wartości całego wolnego świata: wolności, demokracji, poszanowania podstawowych praw człowieka i godności ludzkiej.

Wyrażamy naszą gotowość do dalszego wspierania Ukrainy, jej rządu i narodu w tej egzystencjalnej walce wszelkimi możliwymi środkami, w tym ekonomicznymi, przez dostarczanie sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej.

Polska i Litwa uznają europejski wybór Ukrainy i widzą ją w najbliższej przyszłości jako państwo członkowskie UE. Warszawa i Wilno podkreślają, że Ukraina powinna natychmiast otrzymać status państwa kandydującego do UE i stać się członkiem UE w ramach przyspieszonej procedury.

Wspólnie zaznaczamy, że od 2013 roku Ukraina, jak żaden inny kraj europejski, płaci wysoką cenę za swoje europejskie i euroatlantyckie aspiracje oraz wolę umacniania demokracji przez przestrzeganie europejskich wartości.

Podkreślamy, że ukraińscy uchodźcy uciekający przed wojną mogą znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce i na Litwie, gdzie udzielana jest im niezbędna pomoc humanitarna.

Ukraina wyraża wdzięczność Polsce i Litwie za bezprecedensowy poziom wsparcia i solidarności z prezydentem, rządem i narodem Ukrainy w wysiłkach na rzecz obrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, za ich wiodącą rolę w pociąganiu Rosji do odpowiedzialności za brutalną i nieludzką inwazję na Ukrainę, a także za hojną pomoc dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki ze swoich domów z powodu rosyjskiej agresji.

Polska, Litwa i Ukraina apelują do partnerów o podjęcie nadzwyczajnych środków w celu skoordynowania na poziomie europejskim odpowiedzi na narastający kryzys humanitarny.

Jako kraje Trójkąta Lubelskiego stoimy razem, zjednoczeni wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami, stanowczo odrzucając kolejną próbę Rosji, kierującej się imperialistycznymi zapędami, narzucenia swojej woli suwerennemu, pokojowemu i demokratycznemu krajowi w samym sercu Europy przez napaść zbrojną, co jest nie do przyjęcia w XXI wieku.

Źródło: gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up