Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi działalność kulturalną i zrzesza osoby z inicjatywą, zainteresowane zdobywaniem wiedzy. Odbywają się tu konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Centrum jest idealnym miejscem dla osób chcących poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, polską kulturę i nauczyć się języka polskiego. Ważnym elementem Centrum jest biblioteka, gdzie zainteresowany czytelnik znajdzie literaturę polską, tłumaczenia światowej literatury, publikacje o Polsce, Unii Europejskiej i aktualną polską prasę.

Centrum jest miejscem spotkań wielu narodowości. Instytucja prowadzi pracę na rzecz dialogu, porozumienia i współpracy, a jej działania budowane są na bazie potrzeb i oczekiwań Polaków oraz Ukraińców. W ofercie znajdą Państwo projekty stałe, roczne, międzynarodowe, dla wszystkich kategorii wiekowych.


Działalność Centrum można podzielić na trzy grupy projektów:

Polska mniejszość narodowa – inicjatywy i projekty związane z rozwojem wielostronnej współpracy z Polakami w Stanisławowie i obwodzie w sferze kultury, historii, religii, turystyki i sportu oraz działalność na rzecz ochrony polskich miejsc pamięci narodowej.

Edukacja – nauczanie języka polskiego, wymiany edukacyjno-integracyjne dla młodzieży, inicjatywy i projekty dla rozwoju i wsparcia edukacji historycznej, integracja społeczności.

Projekty socjalne – propagowanie i promocja Polski, budowa społeczeństwa obywatelskiego, działalność i rozwój dialogu europejskiego wśród mniejszości narodowych i etnicznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na Ukrainie. W ofercie znajdą Państwo projekty stałe, roczne, międzynarodowe, dla wszystkich kategorii wiekowych.

Główna misja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku to mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszelkich dziedzinach życia dla umacniania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz budowa i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta.


Realizacja misji Centrum odbywa się poprzez wykonywanie poszczególnych celów i zadań:

1. Zapewnienie rozwoju środowiska polskiego w Stanisławowie, animowanie działań zmierzających do aktywizacji społeczności oraz podnoszenie jej poziomu kulturalnego i obywatelskiego.

2. Promocja współczesnej Polski, jej kultury, historii, nauki oraz sukcesu polskich przemian po 1989 roku.

3. Nauczanie języka polskiego w środowisku polskim oraz ukraińskim.

4. Troska o ochronę praw polskiej mniejszości narodowej na Zachodniej Ukrainie.

5. Promocja wartości europejskich na Ukrainie.

6. Budowanie porozumienia między Ukraińcami i Polakami.

7. Wspieranie wymiany oraz współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej, ułatwianie wzajemnych kontaktów i relacji.

8. Aktywizacja organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie zainteresowanych wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń oraz aktywizacja współpracy polskich miast i regionów partnerskich miasta Iwano-Frankiwsk oraz obwodu iwano-frankiwskiego.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up