Program Europejskiej Polityki Sąsiedztwa obejmujący wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Zainicjowany w 2009 roku na I Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Pradze. Skierowany do sześciu państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy w ramach czterech platform tematycznych:

1. ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności;

2. ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE;

3. ds. bezpieczeństwa energetycznego;

4. ds. kontaktów międzyludzkich.

Platformy te obejmują regularne spotkania ekspertów, urzędników wyższego szczebla, ministrów kluczowych sektorów z państw członkowskich UE i państw partnerskich oraz realizację wielostronnych projektów, wspólnych szkoleń, seminariów oraz działań dotyczących przekazywania wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach.


Inicjatorami utworzenia tej polityki w 2007 roku byli ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji: Radosław Sikorski oraz Carl Bildt.


Celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżenie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne, w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. Aby je osiągnąć Partnerstwo Wschodnie jest rozwijane dwutorowo. W wymiarze bilateralnym koncentruje się na umacnianiu relacji poszczególnych państw Europy Wschodniej z Unią Europejską. Wymiar multilateralny odnosi się do podejmowania oraz rozwiązywania wspólnych wyzwań przez wszystkich partnerów.


Głównym zadaniem Partnerstwa Wschodniego na płaszczyźnie edukacji i badań naukowych jest realizowanie programów umożliwiających uniwersytetom oraz uczęszczającym do nich studentom z krajów Partnerstwa Wschodniego, współpracę z uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej. Są to tzw. „programy mobilności naukowej i badawczej” (np. Tempus czy Erasmus Mundus), jak również organizacja konferencji, seminariów, spotkań oraz treningów. Celem wymienionych programów jest zwiększenie mobilności młodych obywateli państw sąsiadujących z Unią Europejską, rozwijanie międzynarodowej współpracy młodych ludzi oraz poprawa dostępności informacji na temat krajów członkowskich jak i krajów Partnerstwa Wschodniego. Głównym projektem realizującym wymienione cele jest „Młodzież w działaniu”.

Na płaszczyźnie kulturowej program Partnerstwa Wschodniego zakłada wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie kultury pomiędzy artystami i osobami zajmującymi się kulturą. Ponadto Partnerstwo Wschodnie pomaga budować demokratyczne struktury oraz promuje ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up